Mailbox verification
Your email:
Verification Code:

SA1117B是一款正电压输出的低压降三端线性稳压电路,在1A输出电流下典型压降为1.2V。

SA1117B分为两个版本:固定电压输出版本和可调电压输出版本,固定输出电压为1.2V,1.5V,1.8V,2.5V, 3.3V,5.0V。

SA1117B内部集成过热保护和限流电路,适用于各类电子产品。


Main feature
  • 固定输出电压:1.2V,1.5V,1.8V,2.5V, 3.3V,5.0V

  • 可调节输出电压

  • 低压降电压:典型1.2V@1A

  • 限流功能

  • 过热切断

  • 温度范围:-40°C~ 125°C


Ordering Information
Product Name Package form Marking Hazardous Substance Control Packing Type Remarks
SA1117BH-ADJTR SOT-223-3L SA1117BH-ADJ 无卤 编带
SA1117BH-1.2TR SOT-223-3L SA1117BH-1.2 无卤 编带
SA1117BH-1.5TR SOT-223-3L SA1117BH-1.5 无卤 编带
SA1117BH-1.8TR SOT-223-3L SA1117BH-1.8 无卤 编带
SA1117BH-2.5TR SOT-223-3L SA1117BH-2.5 无卤 编带
SA1117BH-3.3TR SOT-223-3L SA1117BH-3.3 无卤 编带
SA1117BH-5.0TR SOT-223-3L SA1117BH-5.0 无卤 编带
SA1117BD-ADJ TO-252-2L SA1117BD-ADJ 无卤 料管
SA1117BD-ADJTR TO-252-2L SA1117BD-ADJ 无卤 编带
SA1117BD-1.2 TO-252-2L SA1117BD-1.2 无卤 料管
SA1117BD-1.2TR TO-252-2L SA1117BD-1.2 无卤 编带
SA1117BD-1.5 TO-252-2L SA1117BD-1.5 无卤 料管
SA1117BD-1.5TR TO-252-2L SA1117BD-1.5 无卤 编带
SA1117BD-1.8 TO-252-2L SA1117BD-1.8 无卤 料管
SA1117BD-1.8TR TO-252-2L SA1117BD-1.8 无卤 编带
SA1117BD-2.5 TO-252-2L SA1117BD-2.5 无卤 料管
SA1117BD-2.5TR TO-252-2L SA1117BD-2.5 无卤 编带
SA1117BD-3.3 TO-252-2L SA1117BD-3.3 无卤 料管
SA1117BD-3.3TR TO-252-2L SA1117BD-3.3 无卤 编带
SA1117BD-5.0 TO-252-2L SA1117BD-5.0 无卤 料管
SA1117BD-5.0TR TO-252-2L SA1117BD-5.0 无卤 编带
SA1117BR-ADJTR SOT-89-3L SAJR 无卤 编带
SA1117BR-1.2TR SOT-89-3L B12R 无卤 编带
SA1117BR-1.5TR SOT-89-3L B15R 无卤 编带
SA1117BR-1.8TR SOT-89-3L B18R 无卤 编带
SA1117BR-2.5TR SOT-89-3L B25R 无卤 编带
SA1117BR-3.3TR SOT-89-3L B33R 无卤 编带
SA1117BR-5.0TR SOT-89-3L B50R 无卤 编带
Block Diagram

1117B.png