EN
邮箱验证
您的邮箱:
验 证 码:

SA1084是一款正电压输出的低压降三端线性稳压电路,在5A输出电流下压降为1.5V。

SA1084分为两个版本:固定电压输出版本和可调电压输出版本,固定输出电压为1.5V,1.8V,2.5V,3.3V,5.0V,12.0V和可调版本的电压精度为1.5%。

SA1084内部过热保护和限流电路,适用于各类电子产品。


主要特点
  • 固定输出电压为1.5V、1.8V、2.5V、3.3V、5.0V、12.0V和可调版本的电压精度为1.5%

  • 低压差电压:5A输出电流时仅为1.5V压差

  • 限流电流:6.5A

  • 过热保护功能

  • 线性调整率:0.035%(可调版本:典型值)

  • 负载调整率:0.2%(可调版本:典型值)

  • 温度范围:0 ~ 125°C


产品规格分类
产品名称 封装形式 打印名称 环保等级 包装 备注
SA1084D-ADJ TO-252-2L SA1084D-ADJ 无卤 料管
SA1084D-ADJTR TO-252-2L SA1084D-ADJ 无卤 编带
SA1084D-1.5 TO-252-2L SA1084D-1.5 无卤 料管
SA1084D-1.5TR TO-252-2L SA1084D-1.5 无卤 编带
SA1084D-1.8 TO-252-2L SA1084D-1.8 无卤 料管
SA1084D-1.8TR TO-252-2L SA1084D-1.8 无卤 编带
SA1084D-2.5 TO-252-2L SA1084D-2.5 无卤 料管
SA1084D-2.5TR TO-252-2L SA1084D-2.5 无卤 编带
SA1084D-3.3 TO-252-2L SA1084D-3.3 无卤 料管
SA1084D-3.3TR TO-252-2L SA1084D-3.3 无卤 编带
SA1084D-5.0 TO-252-2L SA1084D-5.0 无卤 料管
SA1084D-5.0TR TO-252-2L SA1084D-5.0 无卤 编带
SA1084D-12.0 TO-252-2L SA1084D-12.0 无卤 料管
SA1084D-12.0TR TO-252-2L SA1084D-12.0 无卤 编带
SA1084S-ADJ TO-263-3L SA1084S-ADJ 无卤 料管
SA1084S-ADJTR TO-263-3L SA1084S-ADJ 无卤 编带
SA1084S-1.5 TO-263-3L SA1084S-1.5 无卤 料管
SA1084S-1.5TR TO-263-3L SA1084S-1.5 无卤 编带
SA1084S-1.8 TO-263-3L SA1084S-1.8 无卤 料管
SA1084S-1.8TR TO-263-3L SA1084S-1.8 无卤 编带
SA1084S-2.5 TO-263-3L SA1084S-2.5 无卤 料管
SA1084S-2.5TR TO-263-3L SA1084S-2.5 无卤 编带
SA1084S-3.3 TO-263-3L SA1084S-3.3 无卤 料管
SA1084S-3.3TR TO-263-3L SA1084S-3.3 无卤 编带
SA1084S-5.0 TO-263-3L SA1084S-5.0 无卤 料管
SA1084S-5.0TR TO-263-3L SA1084S-5.0 无卤 编带
SA1084S-12.0 TO-263-3L SA1084S-12.0 无卤 料管
SA1084S-12.0TR TO-263-3L SA1084S-12.0 无卤 编带
SA1084T-ADJ TO-220-3L SA1084T-ADJ 无铅 料管
SA1084T-1.5 TO-220-3L SA1084T-1.5 无铅 料管
SA1084T-1.8 TO-220-3L SA1084T-1.8 无铅 料管
SA1084T-2.5 TO-220-3L SA1084T-2.5 无铅 料管
SA1084T-3.3 TO-220-3L SA1084T-3.3 无铅 料管
SA1084T-5.0 TO-220-3L SA1084T-5.0 无铅 料管
SA1084T-12.0 TO-220-3L SA1084T-12.0 无铅 料管
SA1084S2-ADJ TO-263-2L SA1084S2-ADJ 无卤 料管
SA1084S2-ADJTR TO-263-2L SA1084S2-ADJ 无卤 编带
SA1084S2-1.5 TO-263-2L SA1084S2-1.5 无卤 料管
SA1084S2-1.5TR TO-263-2L SA1084S2-1.5 无卤 编带
SA1084S2-1.8 TO-263-2L SA1084S2-1.8 无卤 料管
SA1084S2-1.8TR TO-263-2L SA1084S2-1.8 无卤 编带
SA1084S2-2.5 TO-263-2L SA1084S2-2.5 无卤 料管
SA1084S2-2.5TR TO-263-2L SA1084S2-2.5 无卤 编带
SA1084S2-3.3 TO-263-2L SA1084S2-3.3 无卤 料管
SA1084S2-3.3TR TO-263-2L SA1084S2-3.3 无卤 编带
SA1084S2-5.0 TO-263-2L SA1084S2-5.0 无卤 料管
SA1084S2-5.0TR TO-263-2L SA1084S2-5.0 无卤 编带
内部框图

1084.png