EN
邮箱验证
您的邮箱:
验 证 码:
GaN-车灯应用
尺寸系列波段工艺平台适用应用适用封装测试电流电压范围亮度范围
FA4343447.5-457.5GaN倒装银镜工艺平台后装车灯陶瓷封装、AuSn共晶700mA2.8-3.2V1100-1250mW
FA5555447.5-457.5GaN倒装银镜工艺平台后装车灯陶瓷封装、AuSn共晶700mA2.7-3.1V1100-1250mW
FA6060447.5-457.5GaN倒装银镜工艺平台后装车灯陶瓷封装、AuSn共晶700mA2.7-3.1V1100-1300mW
FA6666447.5-457.5GaN倒装银镜工艺平台后装车灯陶瓷封装、AuSn共晶700mA2.6-3.0V1200-1350mW
FA6075447.5-457.5GaN倒装银镜工艺平台后装车灯陶瓷封装、AuSn共晶700mA2.6-3.0V1200-1350mW
FA7777447.5-457.5GaN倒装银镜工艺平台后装车灯陶瓷封装、AuSn共晶700mA2.6-3.0V1200-1400mW
FO4343447.5-457.5GaN倒装ODR工艺平台后装车灯陶瓷封装、AuSn共晶700mA2.8-3.2V1150-1350mW
FO5555447.5-457.5GaN倒装ODR工艺平台后装车灯陶瓷封装、AuSn共晶700mA2.7-3.1V1200-1350mW
FO6075447.5-457.5GaN倒装ODR工艺平台后装车灯陶瓷封装、AuSn共晶700mA2.6-3.0V1250-1450mW
FO7777447.5-457.5GaN倒装ODR工艺平台后装车灯陶瓷封装、AuSn共晶700mA2.6-3.0V1300-1500mW
FO4040445-455GaN倒装ODR工艺平台前装车灯陶瓷封装、AuSn共晶700mA2.9-3.2V1250-1400mW
NW2537450-460GaN正装工艺平台前装车灯SMD150mA2.9-3.2V220-260mW